De Nederlandse Kermisbond -> Lidmaatschap -> AanmeldenBedrijfsteun door de overheid

Startende en gevestigde ondernemers kunnen voor financiŽle bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld om een eigen bedrijf beginnen. Of als u zelfstandig ondernemer bent en tijdelijke financiŽle problemen kent. Mogelijk kunt u dan in aanmerking komen voor financiŽle bijstand op grond van het Bbz.

Wie kunnen een beroep doen op het Bbz?

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening.

De volgende groepen kunnen een beroep doen op het Bbz:
- startende zelfstandigen
- gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiŽle problemen
- oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf
- zelfstandigen die hun bedrijf willen beŽindigen

Renteloze lening in voorbereidingsjaar

Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee. Voor de extra kosten die u in het eerste jaar maakt, kunt u van de gemeente een renteloze lening van maximaal 2.708 euro krijgen. Zodra uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat, wordt de lening een rentedragende lening. In dit voorbereidingsjaar stelt u een ondernemingsplan op.

Onderzoek naar levensvatbaarheid bedrijf

Als u na dit voorbereidingsjaar begint met uw bedrijf kunt in aanmerking komen voor starterskrediet en een periodieke uitkering. De gemeente doet eerst een onderzoek naar de levensvatbaarheid van het door u te starten bedrijf. Levensvatbaar wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf. Als u eenmaal als zelfstandige bent begonnen, bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw bijstandsuitkering komt dan te vervallen. U kunt dan in aanmerking komen voor: starterkrediet en een periodieke uitkering tot bijstandsniveau, de Bbz-uitkering.

Starterskrediet/bedrijfskapitaal

De sociale dienst van uw gemeente kan u als startende ondernemer een bedrijfskapitaal verstrekken van 32.905 euro. Dit is een rentedragende lening (starterskrediet). Hiermee kunt u bijvoorbeeld machines en voorraden aankopen.

Vergoeding begeleidingskosten na start

Als uw bedrijf eenmaal van de grond is, is deskundige begeleiding vaak gewenst. In het eerste jaar na de start kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen.

Periodieke Bbz-uitkering tot bijstandsniveau

Wanneer de inkomsten uit uw bedrijf onder het bijstandsniveau liggen kan uw inkomen maximaal 36 maanden worden aangevuld tot bijstandsniveau. Na die periode kunt u verlenging krijgen als u vanwege medische of sociale redenen niet volledig uw bedrijf kunt uitoefenen. Deze aanvullende uitkering ontvangt u in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf wordt bekeken of uw bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden Bbz-uitkering

Als u een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Ook moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
- u moet aan eventuele vestigingseisen voldoen
- u moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn. Dit is gelijk aan gemiddeld 23,5 uur per week
- hulp via een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk

Als de onderneming niet slaagt

Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stopt u met de werkzaamheden als zelfstandige. Als u aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet, heeft u direct recht op een bijstandsuitkering.

Kunt u als gevestigde zelfstandige een beroep doen op het Bbz?

Als u een gevestigde zelfstandige bent en u hebt tijdelijke financiŽle problemen dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal.
Een periodieke uitkering kunt u krijgen als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien vanwege tijdelijke inkomensproblemen. Als het voorbestaan van een levensvatbaar bedrijf gevaar loopt, kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Beide kunt u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor financiŽle steun op grond van het Bbz moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf.
- u moet minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gelijk aan gemiddeld 23,5 uur per week.
- hulp via een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk

Periodieke uitkering aanvulling tot bijstand

Als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien vanwege tijdelijke inkomensproblemen kunt u een periodieke uitkering krijgen. De periodieke uitkering vult uw inkomen wordt aan tot de bijstandsnorm.

Maximale duur periodieke uitkering

U maakt maximaal twaalf maanden aanspraak op de uitkering. Als u vanwege externe omstandigheden nog behoefte heeft aan financiŽle ondersteuning, kan de sociale dienst besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

Periodieke uitkering is renteloze lening

In principe is de uitkering een renteloze lening. De gemeente bekijkt of u een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal

Als het voorbestaan van een levensvatbaar bedrijf gevaar loopt, kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag dat u kunt ontvangen is 178.731 euro. Dit is een rentedragende lening.

Terugbetalen binnen tien jaar

De lening moet u binnen tien jaar terugbetalen. De rente volgt het niveau van de banken.

Bedrijfskapitaal bij laag inkomen

Hebt u een laag inkomen in het jaar dat u bedrijfskapitaal aanvraagt of in het jaar daarvoor dan kan de sociale dienst u het bedrijfskapitaal als uitkering verstrekken. Als u een mager inkomen hebt in de twee volgende jaren dan kan de sociale dienst de rente over deze lening geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.

Langere tijd inkomen onder bijstandsniveau

Als u een langere tijd een inkomen onder bijstandsniveau hebt en uw vermogen is niet meer dan 172.011 euro dan kunt in aanmerking komen voor een bedrijfskapitaal van 8.937euro. Dit hoeft u dan niet terug te betalen. Deze regeling gaat niet samen met de lening van maximaal 178.731 euro.

Eigen vermogen

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Als uw vermogen een bepaalde grens overgaat, verstrekt de sociale dienst de bijstand op grond van het Bbz als een lening. Vermogen dat verbonden is aan uw bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Voor meer over het Bbz kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Kunt u als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf een beroep doen op het Bbz?

Als u een oudere zelfstandige bent en een bedrijf hebt dat niet levensvatbaar is dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Beide vraagt u aan bij de gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:
- u bent een zelfstandige en 55 jaar ouder
- uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm
- u hebt voorafgaande aan uw aanvraag minstens tien jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend
- uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste 7.098 euro per boekjaar

Aanvulling tot bijstandsniveau

De uitkering die u ontvangt vult uw inkomen aan tot het voor u geldend bijstandsniveau.

Bedrijfskapitaal

U kunt, in bijzondere gevallen, ook een bedrag van maximaal 8.937 euro van de gemeente lenen. Dit bedrijfskapitaal is bedoeld voor het doen van investeren. Als uw vermogen niet meer is dan 120.408 euro dan hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.

Voor meer over het Bbz kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Kunt u een beroep doen op het Bbz als u stopt met uw bedrijf?

Als u zelfstandige bent en u moet uw bedrijf beŽindigen dan kunt u voor financiŽle ondersteuning een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen. Tijdens de beŽindiging van uw bedrijf kunt u dan in uw levensonderhoud blijven voorzien. U kunt een aanvullende periodieke uitkering krijgen.

Hiervoor is een aantal voorwaarden:
- u bent zelfstandige
- u hebt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt
- de reden waarom u met uw bedrijf stopt is omdat het niet levensvatbaar is

Periodieke uitkering tot bijstandsniveau

De uitkering vult uw inkomen aan tot het voor u geldend bijstandsniveau.

Periodieke uitkering maximaal twaalf maanden

U kunt voor maximaal twaalf maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen. Als het niet lukt om uw bedrijf binnen twaalf maanden te beŽindigen kunt u een verlenging krijgen van twaalf maanden.

IOAZ

Mogelijk hebt u recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet u aanvragen vůůr u met uw bedrijf stopt.

Voor meer over het Bbz kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Waar kunt u financiŽle bijstand op grond van het Bbz aanvragen?

Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz zijn verkrijgbaar bij de Sociale Dienst in uw gemeente. Daar kunt u ook de aanvraag indienen.

Voor meer informatie:
Jan Boots, tel (072) 5123583 of 06-54741500
e-mail: nkalkmaar@hetnet.nl


terug naar de vorige pagina      


  

  Copyrights '07 - '08 © http://denederlandsekermisbond.nl - http://nkbinfo.nl - http://infonkb.nl    Alle rechten voorbehouden    Contact    Webdesign