De Nederlandse Kermisbond -> Lidmaatschap -> Huishoudelijk reglementHuishoudelijke reglement van


ďDe Nederlandse KermisBond" N.K.B.
Download onderstaande tekst als PDF-bestand


Vastgesteld op grond van artikel 19 van de statuten en goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering januari 1982 en laatstelijk gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van januari 2000.

Lidmaatschap

Artikel 1
Aanmelding als kandidaat voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk op daartoe door het bestuur vastgestelde formulieren, welke verkrijgbaar zijn bij het secretariaat.

Artikel 2
Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het gevraagde in artikel 1 wordt door het hoofdbestuur een besluit genomen over toelating als lid. Tenminste twee weken duurt de periode van ballotage.

Bestuur

Artikel 3
Het hoofdbestuur vergadert tenminste zesmaal per verenigingsjaar op basis van een schema dat eenmaal per twaalf maanden wordt vastgesteld. Extra vergaderingen zijn mogelijk, doch worden tenminste twee weken tevoren aangekondigd middels een schriftelijke uitnodiging aan de leden van het hoofdbestuur en de adviseurs.

Artikel 4
Het aantal bestuursleden bedraagt ten hoogste elf en ten minste zeven.

Artikel 5
In de vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien tenminste zes leden van het hoofdbestuur aanwezig zijn, waaronder tenminste de voorzitter of de secretaris.

Artikel 6
Tenminste zeven dagen voor iedere vergadering worden door het secretariaat de te behandelen punten kenbaar gemaakt per rondschrijven aan de leden van het hoofdbestuur. Dringende zaken kunnen echter binnen die termijn ingediend worden bij wijze van uitzondering.

Artikel 7
Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken kan mondeling worden gestemd. Bij gelijk aantal stemmen wordt het voorstel op de eerstkomende vergadering van het hoofdbestuur opnieuw in stemming gebracht. Bij wederom een gelijk aantal stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Ieder lid van het hoofdbestuur kan slechts een stem uitbrengen.

Artikel 8
Een voorstel kan maar eenmaal per verenigingsjaar in stemming worden gebracht.

Contributie

Artikel 9
De contributie dient jaarlijks te worden voldaan voor het einde van het verenigingsjaar. Bij het in gebreke blijven kan royement plaatsvinden na een voorafgaande schording van het lidmaatschap.

Artikel 10
Het bestuur kan diegenen, die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, toestaan slechts een gedeelte van de contributie te betalen.

Vergoedingen

Artikel 11
Declaraties dienen binnen veertien dagen na de dag van de reden te worden ingediend bij het secretriaat, waarna uitbetaling plaatsvindt door de penningmeester.

Artikel 12
Het bestuur kan beslissen ook aan de leden van de financiele commissie een onkostenvergoeding voor reis- en verblijf te geven.

Slotbepalingen

Artikel 13
Waar in dit reglement definities en begrippen worden gehanteerd hebben deze dezelfde betekenis als in de statuten van de vereniging.

Artikel 14
In alle gevallen, waar in deze statuten en het huishoudelijke regels niet voorzien en in geval van twijfel omtrent de uitleg, beslist het bestuur.

Artikel 15
Wijziging van dit reglement kan geschieden bij besluit van de ledenvergadering, mits het voorstel tot wijziging op de agenda is geplaatst.Samengesteld in overleg met Notariskantoor mr. G.P.G. Broekman te Bergen op Zoom

terug naar de vorige pagina       


  

  Copyrights '07 - '08 © http://denederlandsekermisbond.nl - http://nkbinfo.nl - http://infonkb.nl    Alle rechten voorbehouden    Contact    Webdesign